Ecosystem restoration

Varför ekosystem-restaurering?

Varför ekosystem-restaurering?

Ekosystem är ett begrepp som beskriver ett komplext nätverk av interaktioner bland både stationära och rörliga varelser, samt materia och element, vilka tillsammans skapar och upprätthåller växelverkan mellan liv och död på olika plan. Enligt Naturhistoriska Riksmuseet:

Ett ekosystem är allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Djur, växter, svampar och mikroorganismer som lever tillsammans i ett ekosystem är alla beroende av varandra och påverkar varandra. Alla ekosystem behöver energi för att kunna fungera, och den stora energikällan är solen.

De gröna växterna har en viktig roll då de omvandlar solenergi till socker (glukos) som djuren kan använda som energikälla. I varje ekosystem finns även nedbrytare (asätare, svampar, bakterier). Energiflödet från solen till gröna växter och vidare till konsumenter (djur) och nedbrytare hänger ihop i näringskedjor. Ett ekosystem består av flera korta eller långa sådana kedjor som tillsammans bildar en näringsväv.

Det finns mycket som kan störa eller förstöra balansen i ett ekosystem, till exempel skogsbränder, miljöförstöring, förändringar i klimatet eller artutdöende. Dock, är det människan som varit grundorsak till mycket miljöförstöring under de senaste årtusenden. Viss förstörelse har varit avsiktlig, men största delen så oavsiktlig att vi endast nu börjar förstå oss på hur våra levnadsvanor påverkar vår omgivning.

 

Eftersom den mänskliga varelsen har kommit besitta ett så stort inflytande på omgivningen av denna planet, anser vi att människan spelar en nyckelroll i förbättrandet eller pånyttskapandet av balanserade biotoper/ekosystem. Biotopbyggarnas ambition – som vårt namn avslöjar – är att bidra inom detta verksamhetsområde med den kompetens som vi har, och bana vägen för fler kompetenta individer, grupper och aktörer att bli aktiva i detta område på olika sätt. För att Sverige och Norden skall kunna bidra i den globala diskussionen om klimatkrisen, ekologisk förstörelse och hållbarhet bör vi, som lever i denna region, bli föregångare och bana vägen för andra att lättare följa!

 

Vad innebär det i praktiken?

Grundarna av Biotopbyggarna har inspirerats av visionära individer, som påvisat de möjligheterna som människor har för att återställa och reparera ekosystem, eller på annat sätt förbättra levnadsvillkoren för en mångfald av varelser på en plats. Personer som bland annat John D. Liu, Jane Goodall, Elain Ingham, David Holmgren, Bill Mollison, och Charles Eisenstein har banat vägen för att nutida generationer kan ta tag i kampen för den biologiska mångfalden, kampen för ett balanserat klimat, och kampen för en levande planet även i framtiden.

Dessa kamper händer på många olika plan och nivåer; för att kunna hantera mänsklighetens största kris någonsin krävs ett holistiskt perspektiv. Vi i Biotopbyggarna har valt var vi vill rikta vår energi: bygga balanserade biotoper.  Tillsammans skapar vi evenemang och projekt som kombinerar våra kompetenser och katalyserar naturens återhämtning på en viss plats. Detta kan få sitt uttryck som successionsprojekt av kalhyggen och gruvor, våtmarker av torvmossar, återplantering av mangrove, förhindrande av erosion, utarmning, förgiftning och översvämning.